Onderhoudsbaggerwerk Gebied 17.6 WSRL (2018-2019)

In opdracht van Waterschap Rivierenland start Aannemingsbedrijf Van der Lee in augustus/september 2018 met baggeren van watergangen binnen Gebied 17.6. De projectlocatie is gesitueerd binnen de gemeente West Maas en Waal ter hoogte van de plaatsen Dreumel en Alphen. Het project omvat het verwijderen van in totaal ca. 85.000 m3 baggerspecie. Ongeveer de helft van dit volume wordt hydraulisch verwijderd met een cutterzuiger waarbij de baggerspecie via persleidingen in een 3-tal tijdelijke weilanddepots wordt verwerkt. Daarnaast wordt ca. 33 kilometer watergang gebaggerd waarbij vrijkomend slib aangrenzend wordt verspreid en ca. 13.500 m3 baggerspecie wordt verwijderd uit watergangen en per as afgevoerd naar locatie Over de Maas (nuttige toepassing). Reinigen van duikers, schoonmaken onder bruggen, plaatsen van beschoeiing en uitvoering pilot verduurzaming baggerspecie maken ook onderdeel uit van dit project.