Baggeren & beschoeiing Boomvaart Steenbergen

In opdracht van het Waterschap Brabantse Delta en de Gemeente Steenbergen gaat Aannemingsbedrijf Van der Lee diverse werkzaamheden uitvoeren in de Boomvaart te Steenbergen en Welberg. Begin februari wordt gestart met de uitvoering van het baggerwerk, totaal te baggeren volume is ca. 8.800 m3. Werkwijze is dat met een schuifboot en kraan wordt gewerkt, daarbij wordt de bagger door de schuifboot opgeduwd naar de laadlocatie waar vervolgens met een kraan de baggerspecie wordt ontgraven en opgeladen. Per vrachtauto wordt alle vrijkomende baggerspecie afgevoerd naar diverse erkende verwerkers (o.a. Dassenplas te Moerstraten). Na uitvoering van het baggerwerk wordt de Boomvaart op diverse locaties verdiept door vaste waterbodem te verwijderen, totaal wordt ca. 700 m3 vaste bodem verwijderd. Hierdoor wordt het doorstroomprofiel verder verruimd en is de afvoercapaciteit van de Boomvaart de komende jaren weer gewaarborgd. Na uitvoering van het baggerwerk wordt op diverse plaatsen nieuwe beschoeiing geplaatst en/of vervangen, in totaliteit wordt over een lengte van 2,4 kilometer nieuwe beschoeiing geplaatst. Voorafgaand aan deze werkzaamheden wordt onderzoek uitgevoerd naar eventueel aanwezige NGE’s (niet gesprongen explosieven), omdat in een verdacht gebied gewerkt wordt.  

De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 1 februari tot 15 maart 2018. Vervolgens worden de beschoeiing werkzaamheden uitgevoerd vanaf half maart tot half juni 2018. Het gehele werk moet op 30 juni gereed zijn. Voor meer informatie zie de onderstaande link;

(bewonersbrief welke voorafgaand aan de werkzaamheden is bezorgd bij aanwonenden).