Baggerwerkzaamheden Alde Feanen – Provincie Fryslân.

In januari 2016 hebben wij de gunning ontvangen voor het project ‘Lifeproject Baggerwerkzaamheden Alde Feanen’. Wij voeren dit bijzondere project uit in opdracht van de Provincie Fryslân. Het werkgebied is gelegen in Nationaal Park ‘De Alde Feanen’ nabij Earnewald. Dit natuurgebied heeft de status Nationaal Park en Natura 2000 gebied. Het betreft een kwetsbaar natuurgebied en voor uitvoering van de werkzaamheden gelden dan ook strikte voorwaarden vanuit de flora- en faunawetgeving. Het totale werk omvat het baggeren van ca. 290.000 m3 baggerspecie in een 3-tal fasen. De 1e Fase omvat het mechanisch verwijderen van ca. 44.000 m3 slib voor 15-04-2016. Fase 2 loopt van 01-08-2016 tot 15-04-2017 en omvat het baggeren van ca. 125.000 m3 baggerspecie welke hydraulisch wordt verwijderd. Tot slot wordt in Fase 3 nogmaals ca. 125.000 m3 slib hydraulisch verwijderd, dit betreft de periode 01-08-2017 tot 15-03-2018. Het project omvat het baggeren van vaarwegen, petgaten en LIFE gebieden. Doelstelling is de fosfaatrijke toplaag van de sliblaag te verwijderen zodat voedingstoffen uit het gebied worden weggenomen en de huidige natuurwaarden en waterkwaliteit worden verbeterd. Alle vrijkomende baggerspecie is Verspreidbaar en wordt verwerkt in een omvangrijk weilanddepot welke is gelegen net buiten de Alde Feanen. Om de baggerspecie hydraulisch middels persleidingen in het depot te kunnen verwerken is in totaliteit ca. 10 km persleiding nodig.

 

Op moment van schrijven (d.d. 14-04-16) is reeds ca. 40.000 m3 baggerspecie verwijderd uit de vaarwegen. De 1e mijlpaal is behaald en we kijken ernaar uit de resterende fasen van dit mooie project uit te voeren in samenwerking en overleg met alle betrokken partijen.    

.