Waterschap Rivierenland Sanering Hoge Boezem van de Nederwaard.

 In opdracht van Waterschap Rivierenland zijn wij in oktober 2015 gestart met saneringsbaggerwerk de Hoge Boezem te Kinderdijk. Dit werk omvat het verwijderen van ca. 21.000 m3 verontreinigde baggerspecie en daarnaast het ontgraven van ca. 1.750 m3 uit een verlande watergang. De vrijkomende baggerspecie is ernstig vervuild, overwegend is sprake van zeer hoge Zink waarden (dit i.v.m. voormalige verzinkerij bedrijven in het verleden). Omdat sprake is van veel diverse te realiseren waterdieptes worden alle baggerwerkzaamheden uitgevoerd met graafmachines welke zijn voorzien van een RTK dGPS graafsysteem; dit resulteert in een zeer nauwkeuriger werkwijze. De baggerspecie wordt ontgraven met kraanpontons en vervolgens middels een grondpomp en persleidingen naar een overslaglocatie getransporteerd. Deze baggertechniek wordt toegepast om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken en groot voordeel is dat voor het grootste deel geen beunbakken nodig zijn om de baggerspecie intern te transporteren. Bij de overslaglocatie wordt de baggerspecie opgevangen in een bufferbak en vervolgens in vrachtauto’s geladen. Per as wordt de baggerspecie op enkele honderden meters nogmaals overgeslagen; dit maal in een schip. Afvoer van de baggerspecie vindt over water plaats naar Rijksdepot Hollandsch Diep. Na uitvoering van de baggerwerkzaamheden wordt ca. 3.200 m3 schone klei aangevoerd waarmee de (verontreinigde) waterbodem wordt afgedekt. De Hogeboezem behoort tot een Natura 2000 gebied en het is daarom van groot belang dat er gedurende de uitvoering zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met alle aanwezige Flora en Fauna. Zo is, voorafgaande aan de uitvoering van het werk, het gehele werkgebied afgevist en zijn duizenden vissen overgeplaatst naar een deel elders in de boezem.

 

 

.