Stedelijk gebied Roosendaal 2017

In opdracht van de gemeente Roosendaal en het Waterschap Brabantse Delta gaat Aannemingsbedrijf Van der Lee na het broedseizoen (vanaf juni) 2017 onderhoudsbaggerwerkzaamheden uitvoeren in Roosendaal. De te baggeren watergangen liggen hoofdzakelijk in stedelijk gebied, naast waterlopen worden ook diverse vijvers gebaggerd. Naast het verwijderen van baggerspecie worden een aantal watergangen ook geherprofileerd door een deel van de vaste waterbodem te verwijderen waardoor meer waterdiepte ontstaat. Het reinigen van duikers en onder bruggen maakt onderdeel uit van het werk. De werkwijze is dat er in de meeste gevallen met een schuifboot wordt gewerkt die de bagger opduwt naar centrale plaatsen. Daar wordt het slib met een mobiele kraan ontgraven en in vrachtauto’s geladen. Vervolgens wordt de baggerspecie afgevoerd naar een erkend eindverwerker. De kwaliteit van de bagger is vrijwel overal kwalitatief Verspreidbaar, er is slechts 1 watergang binnen dit werk waaruit verontreinigde baggerspecie vrijkomt. Op welke locaties er gebaggerd wordt kunt u zien op de kaarten die hieronder zijn weergegeven.

Overzicht

Overzicht